Yeni kullanıcı 21 Temmuz 2024 Pazar
Adı Soyadı *
Telefon *
Şifre *
Sifreniz en az 8 karakterden oluşmalı ve en az 1 büyük harf, 1 küçük harf ve 1 rakam içermelidir.
Şifre Onayla *
Aktivasyon
  Aktivasyon Kodu Gönder
KVKK Aydıtlatma Metni

AMBULANSORG KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Griffin Sağlık Bilişim Danışmanlık A.Ş. (“Ambulans.org” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.   1. Veri Sorumlusunun Kimliği


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Ambulans.org tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


İnternet Adresi :  www.ambulans.org


Telefon Numarası : 0 (312) 440 3 044


E-Posta Adresi : kvk@ambulans.org


KEP Adresi : griffinsaglik@hs01.kep.tr


Adres : Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı No:20 Timko İş Merkezi Z Blok 5 Numara Yenimahalle /Ankara


Son Kullanıcıya İlişkin İşlenen Kişisel Veriler


Kullanıcılara ilişkin kişisel veriler işbu metinde belirtilen amaçlar ve işleme şartları doğrultusunda Ambulans.org tarafından işlenebilmektedir. Kullanıcı, ihtiyaç duyduğu hizmete ulaşmak amacıyla üyelik oluştururken hizmet sunumu ve operasyonu için şu bilgileri Ambulans.org ile paylaşmalıdır; 1. Kimlik Verileri: Ad, soyad, duruma göre aile yakınları kimlik bilgisi.

 2. İletişim Verileri: Telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi,

 3. Finansal Veriler: Banka IBAN numarası, şifrelenmiş Kredi Kartı bilgileri,

 4. Hukuki İşlem Verileri: Uyuşmazlık olması halinde dava dosyasındaki bilgiler, ihtarnameler, adli ve idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler,

 5. Müşteri İşlem Bilgileri: Fatura bilgileri, hizmet ve ürün talep bilgileri, ürün talebine ilişkin kargo bilgileri, konum bilgileri, müşteri yorum bilgileri,

 6. İşlem Güvenliği Bilgileri: Kullanıcı kişi tarafından belirlenen şifre ve kullanıcı adı bilgileri, IP adres bilgileri, internet sitesi ve mobil uygulama giriş ve çıkış bilgileri, trafik verileri (bağlantı zamanı, süresi vb.)

 7. Görsel ve İşitsel Kayıt Verileri: Çağrı merkezi ses kayıtları.


 


Üye / Hesap Sahibi Kişilere İlişkin İşlenen Kişisel Veriler


Ambulans.org tarafından hesap sahibinden cenaze nakil hizmeti, evde bakım hizmeti, ambulans transfer hizmeti ve bu hizmetler sırasında sunulacak sağlık hizmeti için bazı bilgiler istenir. Hesap sahiplerine ilişkin bu kişisel veriler işbu metinde belirtilen amaçlar ve işleme şartları doğrultusunda işlenebilmektedir. İşlemeye konu kişisel veriler şunlardır: 1. Kimlik Verileri: Ad, soyad, anne-baba adı, duruma göre yakınlık derecesi yakın adı soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik no, cinsiyet, transfer planlanan aile yakınlarına ait kimlik bilgisi.

 2. İletişim Verileri: Telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi, transfer planlanan yakınlara ait iletişim verileri, şirket içi iletişim bilgileri (şirket telefon numarası, dâhili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi, kayıtlı e-posta adresi).

 3. Sağlık Verileri: Kan grubu bilgisi, Sağlık raporu, kişisel sağlık bilgileri, sağlık belgeleri, transfer planlanan aile yakınlarına ait sağlık verileri.


Üye / Hesap Sahibi Kişilere İlişkin İsteğe Bağlı Olarak Girilebilecek Özel Nitelikli Kişisel Veriler 1. Sağlık Bilgileri: Transfer planlanan kişiye ait varsa kronik rahatsızlığı, kan tahlili sonuçları patolojik sonuçlar, alerjisi olan veya devamlı kullandığı ilaçların görüntüsü veya listesi gibi bilgiler.

 2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları


KVKK’nın 10. maddesi ve Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak çalışanların kişisel verileri şu amaçlarla işlenebilmektedir: • Kullanıcı Sözleşmesi ve hizmetin ifasına başlamadan hemen önce kurulacak Mesafeli Hizmet Sözleşmesine bağlı olarak; hizmet yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, işveren sorumluluklarının yerine getirilmesi, iş güvenliğinin temini, işin yönetimi, denetimi ve ifası,

 • İş Süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

 • Hizmet şartlarımızda meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,

 • Müşteri talep ve şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması,

 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,

 • Adli ve idari soruşturmalar kapsamında ilgili makamın talep etmesi ve cevap verilmesinin zorunlu olması halinde yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Kamu sağlığının korunması,

 • Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

 • Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

 • Ambulans.org’un iç işleyiş ve yönetiminin sağlanması,

 • Transfer kaydı oluşturma ve işlemlerinin takibi ile iletişim faaliyetlerinin sağlanması,

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

 • Kimliğinizin doğrulanması,

 • Kullanıcı memnuniyet analizi yapılması,

 • Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Ambulans.org’da talep edilen hizmetlerin ve diğer ürünlerin tedarik ve temini,

 • Tedarik yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • Hizmet/Mal satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,


Bilgilendirme, tanıtım ve sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz işlemlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme dahilinde işlenecektir. 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz Ambulans.org tarafından, sisteme kayıt vasıtasıyla, kullanıcı ihtiyaç duyduğu hizmete/mala ulaşmak amacıyla üyelik oluşturma yöntemiyle, cenaze nakil hizmeti, evde bakım hizmeti, ambulans transfer hizmeti ve bu hizmetler sırasında sunulacak sağlık hizmeti için gerekli bilgilerin sistemlerimize girilmesi yöntemiyle, hukuki ilişki kurulması sırasında doğrudan ilgili kişiden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden elde edilebilecektir.


Bu kapsamda kişisel veriler; elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden ve yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlardan toplanabilmektedir.


Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu hallerinde kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın işleyebilir. Özel nitelikli kişisel veriler, kanunda öngörülen haller dışında ilgili kişinin açık rızası gerekmektedir. 1. Kişisel Verilerin Aktarılması


Güvenliğiniz ve Ambulans.org’un yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlara;  


T.C. Sağlık Bakanlığı ile bağlı birimleri ve SGK başta olmak üzere yetkili kurum ve kuruluşlara,


Yetkili kurum ve kuruluşlarla entegre E-Nabız, Kimlik Paylaşım Sistemi, BİZMED, MEDULA ve sair yazılım programları ile,


Özel sigorta şirketleri ve diğer finans kuruluşları ile,


Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla hissedar ve iş ortaklarımızla,


Web sitesi üzerinden, ziyaret, randevu alma/sorgulama, talep ve şikâyet ve iletişim ekranları aracılığıyla paylaşılan veriler internet hizmet şirketleri ile,


Tıbbi teşhis ve tedavi için laboratuvarlar, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ve eczaneler ile,


Hukuk ve muhasebe işlerinin yürütülebilmesi için mali müşavir, avukat ve muhasebe yazılım programlarıyla,


Hizmet talebiniz üzerine, sisteme kayıtlı olmak suretiyle talep ettiğiniz hizmeti ifa edecek şirketlerle,


Hastanın sevki halinde ilgili sağlık kuruluşu ile,


Şirketimizin kullandığı, tıbbi cihazların, bilgisayar programlarının, bulut hizmetinin ve veri tabanlarının oluşturulması, bakım ve onarımın yapılabilmesi amacıyla yurtiçinde yerleşik yazılım ve teknoloji şirketleri ile,


İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına aktarılabilmektedir. 1. İlgili Kişinin Hakları


Kullanıcılar, Kanun'un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler: • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.


Kullanıcılar bu haklarına ilişkin taleplerini İlgili Kişi Başvuru Formu’nu kullanarak Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya kvk@ambulans.org adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.


Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilgili kişilerin bu başvurularında ad – soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.


Veri sahibi ilgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.


Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası veya Ambulans.org sisteminde kayıtlı yakını adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.


Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.


İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Kullanıcı Sözleşmesi

 


KULLANICI SÖZLEŞMESİ


1. SÖZLEŞMENİN AMACI


 


İşbu Kullanıcı Sözleşmesi; 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca “aracı hizmet sağlayıcı” ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca “yer sağlayıcı” sıfatları ile, hareket eden Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı No:20 Timko İş Merkezi Z Blok No:5 Yenimahalle, ANKARA adresinde mukim Griffin Sağlık Bilişim Danışmanlık A.Ş. (bundan sonra “GRIFFIN” olarak anılacaktır.) tarafından, GRIFFIN' in kullanıcı politikalarına ilişkin açıklamalarda bulunmak, kullanıcıları bilgilendirmek, kullanıcıların ve GRİFFİN’in karşılıklı hak ve yükümlülüklerini ortaya koymak için kaleme alınmıştır.


2. SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI / KABUL EDİLMESİ


 


KULLANICI; kayıt formu doldurularak ya da sosyal medya ağları üyeliği (google, facebook vb.) bilgilerini kullanarak, www.ambulans.org adresinden veya sistemin mobil uygulamaları üzerinden Ambulans.org ’a üye olabilir. KULLANICI; kayıt yaptırdığı sırada Kullanıcı Sözleşmesi’ni okuyarak GRIFFIN ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan sonra “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder. SÖZLEŞME; KULLANICI’nın kaydını tamamlaması ile yürürlüğe girer. Sözleşmenin geçerli olması için üyelik bilgilerinin doğrulanmasına gerek yoktur.


3. TANIMLAR VE HİZMETİN KAPSAMI


 


3.1. Tanımlar


 


KULLANICI/lar                                    : Ambulans.org ‘a gerekli bilgileri kaydedip KULLANICI SÖZLEŞMESİ’ni kabul ederek, Ambulans.org üzerinden talep vermiş veya vermemiş 18 yaşından büyük gerçek kişiyi ve/veya tüzel kişiyi/kişileri ve tüzel kişi yetkililerini, sisteme giriş yapan ve kullananları, talepte bulunanları, sistemin online adresini yahut mobil uygulamaları dahil olmak üzere tüm hizmetlerini, kullanmak, incelemek gibi sair maksatlarla uygulama ve internet site/lerine ulaşanları kapsar. KULLANICI/lar isim, adres, telefon numarası ve diğer verilerinin sisteme kaydedilmesine ve saklanmasına rıza göstermişlerdir. KULLANICI/lar adı ve şifresi ile sistem içerisinde gerekirse bir veya birden fazla kez talepte bulunmak üzere bir hesap oluşturmuş olur.


 


GRIFFIN                                              : Griffin Sağlık Bilişim Danışmanlık A.Ş’ yi ifade eder.


 


ÜYE İŞ YERİ/LERİ                                 : GRİFFİN’in anlaşmış olduğu, Ambulans.org üzerinden hizmet ve fiyat bilgilerini yayımlayan, KULLANICILAR’ dan talep alabilen, Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde geçen gereklilikleri yerine getirerek Özel Ambulans Servisi Ruhsatı almış ve hali hazırda ruhsat geçerliliği devam eden tüzel kişi/kişiler ve çalışanları, özel ambulans işletmeye yetkili özel hastaneler ve evde hasta bakım hizmeti vermeye yetkili olarak resmi makamlarca ruhsatlandırılmış diğer özel sağlık kurum ve kuruluşlarıdır.


 


TARAFLAR/TARAF                             : GRİFFİN ve KULLANICI/LAR’ dır.


 


SÖZLEŞME                                          : İşbu KULLANICI SÖZLEŞMESİ’ dir.


 


 


YÖNETMELİK                                       : AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNİ ifade etmektedir.


 


SİSTEM                                               : Ambulans.org üzerinden KULLANICI tarafından iletilen işbu sözleşmenin 3.1. maddesinde düzenlenen “Hizmet/talep” başlıklı hükmüne göre talep ya da alınmak istenen hizmetin, GRİFFİN tarafından ÜYE İŞ YERİ’ne iletilmesi ve bu hizmete konu talebin ÜYE İŞ YERİ tarafından KULLANICI’ ya ulaştırılması/verilmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştiği elektronik ortamdır.


 


AMBULANS.ORG                               : GRIFFIN’e ait olan Ambulans.org isimli internet sitesi /arama portalı veya mobil telefon uygulamaları, akıllı TV sistemleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sair interaktif kanallar aracılığıyla erişilebilen dijital sistemler üzerinde geliştirilen ambulans hizmeti, cenaze nakil hizmeti ve evde hasta bakımı hizmeti veren şirketlerin listesini görüntüleme, talep verme gibi hizmetler sunan bilimum internet sitesi, mobil uygulamalar ve sair uygulamalarıdır.


 


HİZMET/TALEP                                   : KULLANICI/lar’ın, Ambulans.org üzerinden yaptığı; T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatlarında geçen acil tıbbi haller ve durumlar kapsamı dışında kalmak kaydı ile bütün ilgili mevzuatlara ve işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak, 


Hastaların bir lokasyondan başka bir lokasyona (Evden hastaneye veya diğer sağlık kuruluşlarına, hastaneden veya başka sağlık kuruluşlarından eve, evden eve veya hastaneden hastaneye) kara ambulansı ile nakledilmesi,


Hastaların hava ambulansı (Uçak ya da helikopter) yolu ile (Evden hastaneye veya diğer sağlık kuruluşlarına, hastaneden veya başka sağlık kuruluşlarından eve, evden eve veya hastaneden hastaneye) bir yerden başka bir yere nakledilmesi, 


Cenaze nakil araçları ile gerçekleştirilen cenaze nakillerini,


Ambulans servislerinin ve diğer kurumların (Hastane – evde bakım hizmeti veren kurumlar) verdiği evde hasta bakım hizmetlerini,


Alışveriş merkezlerinde sağlık personeliyle yahut personelsiz, ihtiyari yahut mecburi, arizi, günlük yahut daha uzun süreli ambulans bulundurma hizmetlerini,


Yapı ve maden iş yerlerinde sağlık personeliyle yahut personelsiz, ihtiyari yahut mecburi, arızi, günlük yahut daha uzun süreli ambulans bulundurma hizmetlerini,


Dizi ve film setlerinde, konserlerde, tiyatrolarda, açık yahut kapalı ortam gösterilerinde, televizyon programları ve setlerinde sağlık personeliyle yahut personelsiz, ihtiyari yahut mecburi, arızi, günlük yahut daha uzun süreli ambulans bulundurma hizmetlerini,


Düğün, toplantı ve sair organizasyonlarda; dernekler, vakıflar ve siyasi partiler dahil olmak üzere her türlü gerçek ve/veya tüzel kişilerce, kişi topluluklarınca yasalara uygun olarak organize edilen her türlü organizasyonlarda sağlık personeliyle yahut personelsiz ihtiyari yahut mecburi, arızi, günlük yahut daha uzun süreli ambulans bulundurma hizmetlerini,


Evde verilen sağlık hizmetlerinin tümünü ifade etmektedir.


 


REZERVASYONLU HİZMET                 : Hizmet/Talep tanımı dahilindeki işler için KULLANICI/lar’ın hizmet talebi oluştururken tek seferlik veya düzenli olarak talep edeceği hizmete ilişkin gün ve saati belirlediği ve ÜYE İŞ YERİ’nin GRİFFİN tarafından yönlendirildiği hizmet şeklini ifade etmektedir.


 


DEVAMLI HİZMET                              : Rezervasyonlu Hizmetlerde KULLANICI/lar’ın haftalık veya 2 haftada 1 gibi sistemde yer alan belirli periyotlarla hizmet alımının devamına ilişkin sıklık belirten seçeneklerden birini seçmesi durumunda seçtiği sıklığa göre hizmetin aynı koşullarla otomatik yenilenmesiyle oluşan hizmeti ifade etmektedir.


 


ABONE HİZMETİ                                 : Rezervasyonlu Hizmet’ in bir parçası olup daha uygun fiyatlar karşılığında KULLANICI/lar’ın belirtilen süre boyunca düzenli olarak hizmet alacağını taahhüt ettiği hizmet sistemini ifade etmektedir.


 


ŞEHİR İÇİ TRANSFER                          : KULLANICI’ nın belirlediği başlangıç ve varış noktalarının aynı il içerisinde kaldığı transferleri ifade etmektedir.


 


ŞEHİRLER ARASI TRANSFER              : KULLANICI’ nın belirlediği başlangıç ve varış noktalarının birbirinden farklı iller olduğu transferleri ifade etmektedir.


 


ONLİNE ÖDEME YÖNTEMİ                : Ambulans.org üzerinden KULLANICI/lar’ın talebine ait ücretlerinin ÜYE İŞ YERİ “aracı hizmet sağlayıcı” ve “yer sağlayıcı” sıfatları ile işbu SÖZLEŞME hükümlerine uygun olarak kredi ve/veya banka kartı ya da bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen diğer ödeme yöntemleri ile KULLANICI ’dan tahsil edilmesi işlemini ifade etmektedir.


 


CAYMA HAKKI                                     : Henüz ifasına başlanılmamış talepten KULLANICI/lar’ın caymasını ifade etmektedir.


 


CAYMA BEDELİ                                   : Rezervasyonlu ve/veya devamlı hizmetler ile abonelik kapsamında verilen hizmetlerde KULLANICI/lar’ın almayı taahhüt ettiği hizmetlerinden tamamlayamadığı hizmetlerin toplam ücreti ya da o ana kadar abonelik kapsamında alınmış hizmetlerin taahhütsüz ücret farkının toplamı seçeneklerinden tutar olarak en düşük olanı ifade etmektedir.     


 


 


ACİL TIBBİ HALLER VE DURUMLAR   : Suda boğulma, trafik kazası, terör, sabotaj, kurşunlanma, bıçaklanma, kavga, intihar girişimi, tecavüz, yüksekten düşme, ciddi iş kazaları, uzuv kopması, elektrik çarpması, donma, soğuk çarpması, ısı çarpması, ciddi yanıklar, ciddi göz yaralanmaları, zehirlenmeler, ciddi alerji, anaflaktik tablolar, kalp ritminde bozulma, solunum yollarında tıkanmaya yol açabilecek ciddiyette alerji ya da tansiyon düşmesi durumları, omurga ve alt- üst extremite kırıkları, büyük dış veya iç kanamaya yol açan bacak kırıkları ve her türlü omurga kırıkları, dekompresyon (dalgıç) hastalığı, MI (kalp krizi), aritmi, hipertansiyon krizleri,  geçirilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren kalp ritmi bozukluğu türleri, kan basıncının beyin kanaması vb. ciddi durumlara yol açabilecek derecede yükselmesi, astım krizi, akut solunum problemleri, şuur kaybına neden olan her türlü durum,  ani felçler, ciddi genel durum bozukluğu, yaşlılık, besin yetersizliği, yetersiz bakım, uzun süren ağır hastalık vb. nedenlerle kişinin sağlığının genel anlamda tehlikeli olabilecek derecede bozulması, yüksek ateş, zehirlenme, infeksiyon hastalıkları, sıcak çarpması vb. nedenlerle vücut ısısının konvizyona (havale) ya da kalp ritim bozukluklarına yol açabilecek derecede (ortalama 39,5 °C ve üzeridir) yükselmesi, diabetik ve üremik kanama, diabet (şeker hastalığı) ve böbrek yetersizliğinin neden olduğu bilinç bulanıklığından başlayıp tam bilinç kaybına (koma) kadar girebilecek durumlar, genel durum bozukluğunun eşlik ettiği dializ hastalığı, akut batın, mide, barsak gibi içi boş organların delinmesi, tıkanması ya da düğümlenmesi, iltihaplanması, vb. gibi acil müdahale gerektiren durumlar, akut masif kanamalar, genellikle travma sonucu ortaya çıkan, hayatı tehdit edecek boyutlarda iç veya dış kanamalar, menenjit, ensefalit, beyin absesi, sinir sistemi fonksiyonları dolayısıyla da yaşamsal fonksiyonları etkileyebilecek, beyin ve beyni çevreleyen zarla ilgili iltihabi, enfektif hastalıklar, renal kolik, böbrek taşlarının yol açtığı, ilerlemesi durumunda idrar yolu ya da böbrek hasarına yol açabilecek şiddetli ağrı oluşturan durum, akut psikotik tablolar, Aşırı saldırganlığa yol açan nörolojik ya da psikolojik rahatsızlıklar, migren ve/veya kusma, şuur kaybıyla beraber olan baş ağrıları, yeni doğan komaları, başlamış doğum faaliyeti (su kesesinin boşalması) olarak kabul edilir. KULLANICI/lar’ın bu durumları bilerek ya da bilmeyerek hizmeti almak istemeleri halinde GRIFFIN herhangi bir sorumluluk altına sokulamaz ve GRİFFİN bu durumlarda meydana gelebilecek zarar, ziyan ve kayıplardan dolayı hiçbir suretle sorumlu tutulamaz.


 


KİŞİSEL VERİ                                       : Ambulans.org’a üye olmak amacıyla ve/veya üyeliğin devamı süresince, KULLANICI’dan alınan; kendisinin, adına hizmet talep edilen yakınlarının ya da 3. Kişilerin, ad, soyad, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet bilgileri, kullanıcının konum verisi ve gezinme bilgileri, adresi, gibi kişisel bilgilerdir.


 


ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ              : Ambulans.org’ a üye olmak amacıyla ve/veya üyeliğin devamı süresince, KULLANICI’dan alınan; kendisinin, adına hizmet talep edilen yakınlarının ya da 3. Kişilerin kan gurubu bilgileri, akut, kronik ve bilimum sisteme kaydedilen hastalık bilgileri, engellilik durumuna ait bilgiler, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, epikriz ve tedavi bilgileri gibi kişisel sağlık bilgileridir.


 


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ          : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan yada herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemidir.


 


VERİ SORUMLUSU      SIFATI              :GRİFFİN’ in, KULLANICI’larının kişisel verilerinin işlenmesi süreçlerinde, 6698 Sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinde tanımlanan ‘veri sorumlusu’ olarak hareket etmek suretiyle KULLANICI’ların kişisel verilerinin ve özel nitelikli kişisel verilerinin işleme ve saklama amaçlarını ve vasıtalarını belirlemektedir.


 


GRİFFİN veri sorumlusu olarak, veri kayıt sistemini kurmak, yönetmek ve veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda, KULLANICI verilerini 6698 sayılı kanun’un 3.  maddesinde tanımlanan ‘veri işleyen’ sıfatını haiz üçüncü kişilere de işletebilme salahiyetini haizdir.  


 


3.2. Hizmet Kapsamı


 


GRİFFİN kayıt yaptırarak sözleşmeyi onaylayan KULLANICI’larına; internet ortamında ve akıllı telefon uygulamaları üzerinde, Ambulans.org’ a üyeliği bulunan iş yerlerinin (bundan sonra “ÜYE İŞ YERİ” olarak anılacaktır) verdiği hizmetlerden faydalanma imkânı sunmaktadır.


Söz konusu hizmetin kapsamı, özel ticari teşebbüsten ibaret olup kamu hizmeti anlamına gelmemektedir. Ayrıca verilen hizmet, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve “Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği” (bundan sonra “YÖNETMELİK” olarak anılacaktır.) hükümleri kapsamındaki sağlık hizmetlerinden değildir. Bu sebeple yönetmeliğin ve sair mevzuatın emredici hükümlerine uygundur.


Ambulans.org tarafından yürütülen faaliyet kati surette ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİ KAPSAMAMAKTADIR. Acil sağlık hizmeti almak maksadıyla uygulama ve internet sitelerini kullanan KULLANICILAR sistem içerisindeki uyarılar ve yönlendirmeler ile doğrudan 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’ ne, sözleşmeden yahut kanunlardan doğan bir yükümlülük dahilinde olmaksızın yönlendirilecektir.  İşbu yönlendirmenin yapılmaması/geç yapılması halinde de GRİFFİN’ in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. İşbu yönlendirme kanuni yahut akdi bir yükümlülük olarak GRİFFİN’ e yüklenemez.


Söz konusu hizmet, amacı itibariyle randevulu ambulans transferlerinde, KULLANICI’ların YÖNETMELİK’ in m.4/d hükmünce teşekkül etmiş ambulans servislerinin yine YÖNETMELİK m.33’e uygun reklam ve tanıtımlarından faydalanarak, kendi tercihlerine en uygun hizmeti seçmesi için kurgulanmış ve tasarlanmıştır. Hastaların hayatî tehlikeye haiz bulunması halinde içinde bulundukları aciz hal göz önünde bulundurularak, işbu hizmet/ler kapsam dışına alınmıştır.


Ambulans, Cenaze Nakil ve Evde Hasta Bakımı talepleri Ambulans.org üzerinden şahsen, yakınları yahut üçüncü kişiler aracılığıyla yapılır. Kişiler, Ambulans.org’ a kayıtlı bulunan özel ambulans servislerine, Ambulans.org’ u kullanmaksızın ulaşmak hakkına sahip olup, GRİFFİN bu konuda herhangi bir yükümlülük altında değildir. Ambulans servislerinin logo ve unvan bilgileri Ambulans.org’ da bulunan arama motorunda herkese açık bir şekilde gösterilmektedir.


 


4. GENEL HÜKÜMLER


 


4.1. Her KULLANICI, kullanıcı adı olarak e-posta, T.C. kimlik no ve cep telefonu numarası bilgilerinden birini kullanarak ve kendi belirleyeceği şifre ile sisteme kayıt yaptırabilir. KULLANICI’nın Ambulans.org’da üyeliği gerektiren servislerden faydalanabilmesi için kendisine özel “Kullanıcı adı” ve “Şifre” ile sisteme giriş yapması gereklidir. 18 yaşından küçük kişilerin KULLANICI olarak kayıt yapması mümkün değildir. Bu hususta GRİFFİN sorumluluk kabul etmez.


4.2. “Kullanıcı Adı” her KULLANICI için özeldir ve başka KULLANICILAR’a verilmez, bu nedenle KULLANICI/lar’ın SMS ve/veya e-posta yolu ile gelecek mesaj doğrultusunda doğrulama yapması zorunludur. KULLANICI/lar, GRİFFİN’e bildirdikleri e-posta adresini ve telefon numarası bilgilerini güncel tutmakla yükümlüdür. Aksi halde meydana gelecek bütün zararlardan münhasıran KULLANICI sorumlu olacaktır. Üye, adreslerindeki değişiklikleri, sistem üzerinden 7 (yedi) gün içinde güncellenmedikçe, talep esnasında bildirilen adrese yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve bildirimlerin kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder.


4.3. “Şifre” sadece KULLANICI tarafından oluşturulur ve bilinir. KULLANICI dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla KULLANICI’nın sorumluluğundadır. GRİFFİN şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir. KULLANICI bu nedenden dolayı GRİFFİN’den herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.


4.4. GRİFFİN “KULLANICI şifresi hariç” her türlü KULLANICI bilgisini ambulans, evde hasta bakımı ve cenaze taşıma hizmetini yapan ÜYE İŞ YERİ ile, hizmetin daha hızlı ve güvenilir şekilde ifa edilmesi için paylaşabilir.


4.5. KULLANICI kendisi için birden fazla adresi, sistemde ön tanımlı olması ve hizmete gecikme sağlanmadan ulaşılması için kaydedebilir. KULLANICI ihtiyaç halinde sistemin vakit kaybı olmadan işletilebilmesi maksadı ile diğer yakınlarının (anne, baba, kardeş, çocuklar, diğer akrabalar ve 3. kişiler vb.) adreslerini, tel ve kimlik numaralarını da sisteme kaydedebilir.


KULLANICI eğer isterse sisteme taşınacak kişinin tıbbi özgeçmişini, alerjilerini, kan gurubunu ve kullandığı ilaçlara ait belge ya da fotoğrafları ya da tıbbi özgeçmiş ve hastalık bilgilerini taşıma sırasında tıbbi ekibe bilgi vermek ve hasta lehine fayda sağlamak maksadı ile sisteme kaydedebilir, yükleyebilir. Kullanıcılar bütün bilgilerin GRIFFIN tarafından kullanılmasına açıkça onay vermektedir. Bu durumda GRİFFİN bu bilgileri ÜYE İŞ YERİ ile paylaşabilecektir. 


4.6. GRİFFİN, sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının hizmeti ifa eden ÜYE İŞ YERİ ile paylaşılmasından dolayı KULLANICI ve ÜYE İŞ YERİ arasında ortaya çıkabilecek hiçbir problemden ve/veya oluşabilecek hiçbir zarardan kesinlikle sorumlu değildir. KULLANICI bu hususta GRİFFİN’ e karşı herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağını, bu konuda açık rızasının olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.


4.7. GRİFFİN, Ambulans.org’un kullanılması ile oluşacak verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. GRİFFİN, söz konusu bilgilerle KULLANICI üyelik bilgilerini açıklamadan raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişiler, danışmanları, hissedarları ile ve/veya hizmet kalitesinin arttırılması amacı ile çalışmalar yapmak amacı ile bedelli ve/veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler GRİFFİN Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez. KULLANICI, bahsi geçen bilgilerin paylaşılması hususunda GRİFFİN’den herhangi bir hak ve/veya talepte bulunmayacağını ve/veya GRİFFİN’ e karşı herhangi bir hukuki, idari cezai gibi hiçbir işlem başlatmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.


4.8. Kullanıcı, sistem üzerinden herhangi bir Özel Ambulans Servisi’nden alınacak hizmetlerde akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Özel Ambulans Servisi’nin satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; GRİFFİN’in bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Özel Ambulans Servisi’nin yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda alınan hizmetin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve hizmet sonrası gereksinim duyulan hizmetlerinden Özel Ambulans Servisi bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.


4.9. SÖZ KONUSU HİZMET, ACİL AMBULANS İSTEKLERİ İÇİN GELİŞTİRİLMEMİŞTİR. “KULLANICI”LAR HİÇBİR ŞEKİLDE ACİL AMBULANS HİZMETİ ALMAK MAKSADIYLA AMBULANS.ORG’U KULLANAMAYACAKTIR.


 


4.10 KULLANICI’lar sistem üzerinden bir seçim yapıp gerekli ödemeyi de yaptığı anda, bu hususa ilişkin sistem üzerinden açıklanarak ve gerekli bilgilendirme yapılarak Sistem üzerinden kendi rızası ile onay vermek suretiyle GRİFFİN’e kendi adına İşbu sözleşme kapsamında bulunan rutin işlemleri yapması için vekalet vermiş varsayılmaktadır.


5. KULLANICI/lar’ın HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


 


İşbu sözleşmede KULLANICI tanımından, kullanıcıların her biri anlaşılır.


 


KULLANICI/lar;


5.1. Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak ve kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı, sorumluluğun kendisine ait olduğunu, kullanıcı şifresinin korunmasının ve belirlenmesinin, münhasıran KULLANICI’nın sorumluluğunda olduğunu,


5.2. GRİFFİN tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının GRİFFİN’e ait olduğunu,


5.3. GRİFFİN hizmetlerini kullandığında, ileri sürdüğü şahsi fikirlerin, düşüncelerin, ifadelerin, Ambulans.org ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve ÜYE İŞ YERİ ile KULLANICI arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere GRİFFİN’in bu dosyalardan ve bilgilerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, ayrıca bu davranışından dolayı GRİFFİN’in bu KULLANICI’nın ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya Ambulans.org üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu,


5.4. GRİFFİN’in KULLANICI’ya ait bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu, ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu, GRİFFİN üzerinden yayımlanan ÜYE İŞ YERİ yahut GRİFFİN ile ilgili KULLANICI görüşlerinde hizmet ve kalite standartları haricinde yapılan yahut hizmet ve kalite standartları ile ilgili olmakla birlikte açıkça gerçeğe aykırı olduğu anlaşılan yahut tahkir edici, aşağılayıcı, argo, hakaret ve tehdit içeren görüş, düşünce ve yorumların kaldırılması hakkına sahip olduğunu,


5.5. GRİFFİN tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını; aksi halde GRİFFİN’in uğrayacağı/uğradığı zarardan dolayı ihtara lüzum olmaksızın derhal peşinen ve nakden tazmin edeceğini, GRİFFİN’in zararlarının tazmini için tüm haklarının saklı olduğunu,


5.6. Ambulans.org hizmetlerin ifa edilmesi sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan ve taşıma sırasında kaybolan eşyalardan GRİFFİN‘in sorumlu olmayacağını,


5.7. Ambulans.org web portalında sunulan hizmetlere GRİFFİN tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uyulmadığı durumlarda GRİFFİN’in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi her türlü zararı karşılamayı,


5.8. Verilerinin yetkisiz kişilerce yahut sistem açıklarından faydalanılmak suretiyle okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü GRİFFİN‘in sorumlu tutulamayacağını,


5.9. Ambulans.org’daki paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan GRİFFİN’in sorumlu olmayacağını,


5.10. Tehdit edici, genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve taraf olduğu uluslararası anlaşmalara aykırı,  herhangi bir dini, siyasi oluşumu, fikri, kişiyi, grubu, otoriteyi, devleti, devlet adamlarını, kamu kurumlarını, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını, kamu yararına faaliyet gösteren vakıf ve dernekleri yeren yahut öven politik mesajlar içeren mesajlar göndermemeyi, ilgili mevzuatlara aykırı nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi, hukuka aykırılık teşkil edecek şekilde Ambulans.org’u kullanmamayı,


5.11. Ortama eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; herhangi bir dini, siyasi oluşumu, fikri, kişiyi, grubu, otoriteyi, devleti, devlet adamlarını, kamu kurumlarını, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını, kamu yararına faaliyet gösteren vakıf ve derneklerini yeren yahut öven politik mesajlar içermemesini; kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dahil olmak üzere ilgili kanununda sayılan tüm mali hakların GRİFFİN ‘e bila bedel devredildiğini,


5.12. Diğer KULLANICI/lar’ı herhangi bir şekilde taciz ve/veya tehdit etmemeyi,


5.13. Diğer KULLANICI/lar’ın sistemi kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı, sisteme müdahale etmemeyi,


5.14. Ambulans.org ONLINE HİZMET SİSTEMİ veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer KULLANICILAR’ın haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını; aksi halde GRİFFİN’in veya ilgili KULLANICI’nın uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde GRİFFİN’in bu KULLANICI’nın ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya Ambulans.org üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu,


5.15. Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı,


5.16. Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,


5.17. Diğer KULLANICI/lar’ın bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,


5.18. Ambulans.org sistemini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen KULLANICI’nın rızası dahilinde olduğunu, kendi elektronik iletişim araçlarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, Ambulans.org’un kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı GRİFFİN'den herhangi bir tazminat talep edemeyeceğini,


5.19. Ambulans. org sistemine kayıtlı hizmet aldığı ÜYE İŞ YERİ ile ilgili olumlu yahut olumsuz görüşünü paylaşmak hakkı saklı kalmak üzere, Ambulans.org üzerinden herhangi bir Ambulans Servisinin reklamını yapmayacağını, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı, bu durumun tespiti halinde, GRIFFIN tarafından ilgili KULLANICI’nın hesabı kapatılabileceği gibi bu eylemden kaynaklanan her türlü cezai ve hukuki haklar GRİFFİN tarafından açıkça saklı olduğunu,


5.20. GRİFFİN’in dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini ve bu durumda GRİFFİN’den herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağını,


5.21. Kurallara aykırı davrandığı takdirde ve/veya buna benzer bir girişimde bulunarak sisteme verdiği zararlardan maddi ve manevi olarak sorumlu olduğunu,


5.22. GRİFFİN'in, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,


5.23. Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve/veya yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan, Ambulans.org yazılımına zarar verebilecek virüs ve zararlı yazılım içeren verileri paylaşmamayı,


5.24. Hukuka aykırı yöntemlerle başkalarına ait kişisel bilgileri kaydetmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı,


5.25. Hasta nakil hizmetinin daha önceden KULLANICI/lar’ın Ambulans.org sistemi içinde hesaplanan (hastanın alınacağı ve bırakılacağı yer bilgisinin sisteme işlenmesi ile) ve kendilerine bildirilmiş olan rotada gerçekleşeceğini ve ücretinin ambulansın yol alacağı bu rota için geçerli olduğunu, bu rotanın başka bir maksatla değiştirilmesinin ancak tıbbi acil durumlar oluştuğunda veya oluşma ihtimali olduğunda mümkün olduğunu, tıbbi zorunluluklar dolayısıyla güzergah değişikliğinden meydana gelen ücret farklarını ÜYE İŞ YERİ’nin önceden belirlenmiş tarifesi esas alınarak yapılacak hesaplama sonucu ulaşılan miktarlar üzerinden peşinen ve gayrikabili rücu olarak ödemeyi kabul ve taahhüt ettiğini,


5.26. GRİFFİN’in hastaların taşınması sırasında meydana gelebilecek olaylardan (hastanın herhangi bir nedenle vefatı, oluşabilecek trafik kazaları, trafik kazaları sonucu meydana gelen vefat ve/veya yaralanmalar, yanlış tıbbi müdahale ve/veya herhangi bir müdahale nedeni ile meydana gelebilecek vefat ve/veya yaralanmalar, fonksiyon kayıpları ya da diğer herhangi durumların) hiçbirinden, doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu tutulamayacağını, hastaların naklinde her türlü fiili ve hukuki hakimiyetin KULLANICI tarafından seçilen ÜYE İŞ YERİ’ne ait olduğunu bildiğini, GRİFFİN’in ÜYE İŞ YERİ eylem ve işlemlerinden dolayı adam çalıştıran yahut araç işleten sıfatlarının BULUNMADIĞINI,


5.27. Acil durumlarda öncelikle 112’yi araması gerektiğini bilmekte olduğunu, bu durumu ihmalinden dolayı meydana gelecek zararlardan KULLANICI’nın kendisinin sorumlu olduğunu, GRİFFİN’den herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağını, İşbu Sözleşmenin, Hizmetin Tanımı/Kapsamı kısmında açıkça belirtilen tüm bilgilendirmelere vakıf olduğunu, İşbu Sözleşme kapsamında verilecek olan hizmeti almayı kabul ettiği takdirde, hastalık, yaralanma ve sair sebeplerle iradenin etkilendiği iddiasının kabul görmeyeceğini,


5.28. GRİFFİN’in ve Ambulans.org sisteminin, acil hastalıklar ve yaralanmalar ile hayati tehlike barındıran her türlü hastalık halinde hizmet sunmayacağını açıkça belirlettiğini bildiğini, Ambulans.org’un “Tıbbi Acil Durumlar” için geliştirilmediğini bildiğini ve bu Acil Tıbbı Halleri kapsayan hiçbir zaman kullanılamayacağını ve bu hususu bildiğini,


5.29. Sisteme iletilen ve “Hemen” ibaresi bulunan seçeneğin “acil ambulans çağrısı” manasına gelmediğini, bu durumda transferin ÜYE İŞ YERİ’nin ambulanslarının müsaitlik durumuna göre “mümkün olan en kısa sürede” gerçekleşeceğini ifade ettiğini bildiğini, İşbu Sözleşmenin KULLANICI tarafından kabulüyle birlikte sözleşme kapsamında bulunan her hususu biliyor olduğu kabul edileceği ve bilmediğini öne sürdüğü hususlarda GRİFFİN’den hiçbir hak talep edemeyeceğini,


5.30. GRİFFİN’in ve Ambulans.org sisteminin hastaya tam ve zamanında ulaşılması veya tam ve gereği gibi müdahale edilmesini hiçbir şekilde garanti etmediğini, GRİFFİN’in ve Ambulans.org sisteminin hastaya ulaşılmasının geciktiği durumlarda oluşabilecek vefatlar, fonksiyon kayıpları ve diğer tıbbi kötü durumlar ile ilgili doğrudan ya da dolaylı olarak    sorumlu tutulamayacağını, gayrikabili rücu olarak ibra, kabul, beyan ve taahhüt eder/ederler. Sistemde sunulan hizmetlerde Acil Sağlık Hizmeti kapsam dışında bulunduğundan, KULLANICI’nın bu gibi ihtimalleri gözetme yükümlülüğü münhasıran kendisine ait olup GRİFFİN’in bu hususta hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.


5.31. KULLANICI/lar; sistemi hastaneler arası nakil amacıyla ambulans servisi bulmak için kullandığında; hastaneler arası nakil için ÜYE İŞ YERİ’nin ihtiyaç duyduğu ve koordinasyonu sağlamak için gerekli bilgilerden olan hastayı kabul eden hastanedeki doktora ait isim soy isim, uzmanlık alanı ve telefon bilgilerini (bu bilgilerin paylaşımından ve yanlış/eksik paylaşımından kaynaklanan sorumluluk KULLANICI’da kalmak üzere) Ambulans.org üzerinden paylaşmakla yükümlüdür. KULLANICI/lar; ÜYE İŞ YERİ’nin, KULLANICI/lar tarafından verilen ve yukarıda bahsi geçen bilgileri kullanmak suretiyle koordinasyonu sağlayarak, hastayı kabul eden hekimin onayını aldıktan sonra bu transferin gerçekleşeceğini peşinen kabul etmiştir. KULLANICI tarafından nakli kabul eden doktor ve hastane bilgilerinin eksik yahut yanlış gönderilmesi / hiç gönderilmemesi halinde ortaya çıkacak hak kayıplarından ve sağlık sorunlarından GRİFFİN sorumlu tutulamaz. Yine KULLANICI’yı yahut adına işlem yaptığı üçüncü kişiyi/kişileri kabul eden doktorun yahut hizmet verdiği hastanenin acil servisinde,  yataklı servislerinde, muayene randevularında, tedavilerde yahut bu gibi hizmetlerinde KULLANICI’nın yanlış/eksik bilgi paylaşımından kaynaklanan gecikmeye bağlı olarak oluşacak hukuki ve fiili imkansızlıklar sebebiyle KULLANICI’nın kabul eden doktordan hizmet alamayacak olması ve bununla bağlantılı ve bu anlama gelebilecek her türlü mahrumiyetten GRİFFİN sorumlu tutulamaz.


5.32. Ambulans.org’un hastaneler arası transfer verecek ÜYE İŞ YERİ hizmeti aranması için kullanılması durumunda, KULLANICI’nın tüm sorumluluğu kendi üzerine alarak , ÜYE İŞ YERİ’nin koordinasyon gereklerini yerine getirmeden naklin yapılmasını istediği durumlarda, (koordinasyon için gerekli hastayı kabul eden hastanedeki doktora ait isim soy isim, uzmanlık alanı ve telefon bilgilerini paylaşmaması ve naklin tüm sorumluluk kendi uhdesinde olarak yapılmasını istediği durumlar) hastanın naklinin yapılacağı hastanenin/merkezin hastayı herhangi bir nedenle kabul etmemesinden doğacak her türlü tıbbi, hukuki ve mali sorumluluk KULLANICI’da olacaktır. Hastaneler arası transferi gerçekleştiren ÜYE İŞ YERİ’nin ödemesi yapılan bu hizmet karşılığı hastanın başka bir merkeze transferin yapılması gibi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu hususla ilgili tüm sorumluluk KULLANICI’da olmak kaydıyla nakil istemi gerçekleştirilmek üzere hizmet sunulduğundan ÜYE İŞ YERİ’nden ücret iadesi de istenemeyecektir. Yine bu durumda hasta naklinde gönderen hastaneden talep ile ayrılan KULLANICI yahut lehine işlem yaptığı üçüncü kişilerin, gönderen hastanedeki hizmetten geri dönüş suretiyle yahut diğer doktor, hastane ve sağlık kuruluşlarında acil servis ve yataklı servislerinde yer bulamaması, randevu alamaması gibi sebeplerle faydalanamayacak olması da dahil bilimum mahrumiyetten ve mağduriyetten kaynaklanan her türlü tıbbi, maddi ve hukuki sorumluluk KULLANICI’ya ait olup bu hususta GRİFFİN sorumlu tutulamaz.


 


6. GRİFFİN'E TANINAN YETKİLER


 


6.1. GRİFFİN herhangi bir zamanda Ambulans.org’un çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. GRİFFİN tarafından hizmetin geçici yahut tamamen askıya alınması durumunda, sistemdeki hizmetler devre dışı bırakılacaktır. Bu durumda sistemin askıya alınmadan önce KULLANICI’lar tarafından oluşturulan talepler ÜYE İŞ YERLERİ’ne iletilmiş bulunacağından, KULLANICI’ların hizmetinin ifasına devam edilecektir. Sistemin askıya alınacağına dair duyurular yine Ambulans.org sistemi üzerinden yapılacağından, KULLANICI’ların sistemsel nedenlerle hak kaybı yaşamaması adına GRİFFİN tarafından sistemin acil askıya alınmasını gerektiren zorunlu haller dışında 1 saat önceden yine Ambulans.org sistemi üzerinden bilgi mesajı şeklinde KULLANICI’lar bilgilendirilecektir. Bilgilendirme mesajından sonra talep alımı yapma yetkisi GRİFFİN tekelindedir. GRİFFİN bilgilendirme mesajında bu hususu da belirtecek olup, bu bilgiye yer verilmeyen uyarılarda KULLANICI’nın her nasılsa talepte bulunmuş olması halinde güvenlik şüphesi doğuran kullanıcı işlemleri müstesna olmak üzere- hizmetin gerçekleştirilememesinden kaynaklı olarak GRİFFİN’e hiçbir kusur izafe edilemeyeceği gibi KULLANICI bu hususta GRİFFİN’den hizmetin ifasına ilişkin talepte bulunamayacaktır. Bu şekilde oluşturulan talebe ilişkin ödemenin KULLANICI tarafından gerçekleştirilmesi halinde, KULLANICI’nın iade istemine dair olay özeti, ödeme dekontu, sipariş referans numarası ve iade istediği banka hesap bilgileriyle birlikte GRİFFİN’e ait destek@ambulans.org adresine iade talebi göndermeleri gerekmektedir. Bu şekilde bir talebin gönderilmemesi yahut eksik bilgilerle talepte bulunulması halinde GRİFFİN’in temerrüdünden bahisle KULLANICI herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. Talebin gönderilmesinden itibaren 14 gün içerisinde KULLANICI’nın iade talebinde belirttiği banka hesabına söz konusu tutar iade edilecektir. Bu hallerde yapılacak ödeme iadesi talebi, sistemde bulunan ödeme iadesi talebi kısmıyla gerçekleştirilemez. Kullanıcı yukarıda belirlenen usule riayet etmekle yükümlüdür. Tutarların bankaya iadesinden sonra KULLANICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, KULLANICI, olası gecikmeler için GRİFFİN’in ve ÜYE İŞ YERLERİ’nin herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve GRİFFİN ve ÜYE İŞ YERLERİ tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından KULLANICI hesabına yansıtılmasının banka politikası kapsamında olduğunu kabul etmektedir.


6.2. GRİFFİN güvenlik şüphesi doğuran KULLANICI işlemlerinden dolayı ilgili KULLANICI/lar’ın Online Ödeme Yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Ambulans.org’un veya Online Ödeme Yöntemi kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı GRİFFİN’in KULLANICI/lar’ a veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.


6.3. GRİFFİN, kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya Ambulans.org sistemine giriş yapan KULLANICI/lar’ın yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını süresiz olarak engelleyebilecektir.


6.4. Ambulans.org, KULLANICI/lar bakımından; özel ambulans servislerinin hasta nakil, evde hasta bakım ve cenaze nakli hizmetlerine, özel hastane ve evde hasta bakım hizmeti veren firmaların verdiği ambulans ve evde hasta bakım hizmetlerine ulaşabildiği, reklamlarını görerek fiyat bilgilerine ulaşabildiği, diğer kullanıcılar tarafından eklenen hizmete ait yorumlarını okuyabildiği, firmaların hizmet kalitelerini numerik olarak değerlendirebildiği ve bunları diğer kullanıcılar ile paylaşabildiği bir arama motoru ve web portalı sistemidir. GRİFFİN’ in KULLANICI/lar ile ÜYE İŞ YERLERİ arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ifası kapsamında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ödemeyi kabul ve ödemeyi talep anlamında her ne kadar GRİFFİN münhasıran yetkili olsa da GRIFFIN, ÜYE İŞYERİ ve KULLANICI/lar arasında uyum olacağını veya KULLANICI/lar’ın bölgesinde, KULLANICI/lar’ın talebine uygun istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir ÜYE İŞ YERİ bulacağını ya da bulunduracağını garanti ve taahhüt etmez. KULLANICI/lar, ÜYE İŞ YERİ hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmakla yükümlüdür.


6.5. GRİFFİN, KULLANICI/lar’ın Ambulans.org’dan yararlanmaları sırasında sistemde bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı GRİFFİN herhangi bir nedenle sorumlu tutulmayacaktır.


6.6. GRİFFİN, kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.


6.7. Hizmetlerin Ambulans.org sisteminde teşhir edilmesi bunların ifaya hazır bulunduğu anlamına gelmemektedir.


6.8. GRİFFİN, ilgili ÜYE İŞ YERİ’nin sunamayacağı hizmetlerin KULLANICI’ya ifasını sağlayabilmek için hastanın alınacağı adrese başka bir ÜYE İŞ YERİNE ait ambulansı görevlendirebilir. Bu durumda KULLANICI’ dan alınacak ücret değişmeyecektir. KULLANICI talep edilen hizmetin ifası ile sınırlı talep hakkına sahip olup salt hizmeti yerine getiren ÜYE İŞ YERİ farklılığından kaynaklı olarak ifasına başlanmış talepten cayma hakkını kullanamaz.


6.9. GRİFFİN, KULLANICI/lar’ın kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Ambulans.org içinde GRİFFİN tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin herhangi bir şekilde başka KULLANICI/lar veya başkaları tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması gibi hallerde KULLANICI/lar, GRİFFİN'den hiçbir telif ücreti vb. nam altında hak ve talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


6.10. Ambulans.org sisteminde sunulan, teklif edilen fiyat ve hizmetin özelliklerine ilişkin bilgilerini değiştirme yükümlülüğü ÜYE İŞ YERİ’ne aittir. Fiyat ve hizmet özelliklerine ait bilgilerinde hata oluştuğu takdirde GRİFFİN, KULLANICI/lar’ı bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde hizmeti ifa edebilir veya hizmeti iptal edebilir.


6.11. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelebilecek ücret veya indirim yanlışlıklarından GRİFFİN sorumlu olmayıp, talebi iptal etme yetkisine sahiptir.


6.12. Ambulans.org’ da listelenen ücretler ve/veya indirimler ve/veya ödeme aşamasında vuku bulacak indirimlere dair vaatler Ambulans.org’da bu hususlara ilişkin bilgilendirmelerde güncelleme yapılana kadar geçerlidir. Ancak, süreli olarak ilan edilen hususlara ilişkin bilgilendirmeler Ambulans.org’ da kalsa dahi bilgilendirmede belirtilen kampanya ve indirimler yalnızca bildirilen süre sonuna kadar geçerlidir.


6.13. GRİFFİN, Ambulans.org’da sunulan hizmetlerin içeriğine dair doğru bilgilendirme yapılması için gerekli özeni gösterecektir. Ancak ÜYE İŞ YERİ’nin hizmet içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı meydana gelecek zarar, ziyan vb. durumlardan GRİFFİN sorumlu değildir.


6.14. GRİFFİN, Ambulans.org tarafından verilen hizmetlerde; hastaya yapılan tıbbi müdahaleler, bu müdahaleleri anlatan tıbbi rapor ve epikrizlerden ve de bunların hastaya veya KULLANICI/lar’ a verilmesinden ya da ulaştırmasından sorumlu değildir.


6.15. GRİFFİN, KULLANICI/lar’ın Ambulans.org dışındaki web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde KULLANICI geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden GRİFFİN’ in sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.


6.16. GRİFFİN kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda KULLANICI’nın SÖZLEŞME’yi herhangi bir hak ve talep etmeksizin feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.


6.17. GRİFFİN, ileride doğacak teknik gereklilik veya zorunluluklar ve/veya mevzuata uyum amacıyla KULLANICILAR’ın aleyhine olmamak kaydıyla İşbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.


6.18. GRİFFİN, ÜYE İŞ YERLERİ’nin sağladığı içerikten sorumlu değildir.


7. KULLANIM AMACI


 


KULLANICILAR, Ambulans.org üzerinde verilen tüm hizmetlerin yapılan tüm taleplerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların ticari amaçlarla kullanılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. GRİFFİN tarafından ihtiyaç dışında tekrarlayan kullanımlar KULLANICI/lar’ın amacı dışında olarak değerlendirilebilir. Örneğin KULLANICI’lar belirli bir zaman dilimi içinde GRİFFİN tarafından belirlenen miktarın üzerinde sorgulama yaparsa GRİFFİN KULLANICI/ lar’ın hesabını geçici veya kalıcı olarak askıya alabilir ve üyeliklerini iptal edebilir ya da sistemi kullanmalarını engelleyebilir.


8. ÖDEME    


 


8.1. KULLANICI/lar Ambulans.org üzerinden aldıkları hizmet/lerin ücretini, Ambulans.org üzerinde ÜYE İŞ YERİ/leri’nin sunduğu seçenekler arasından kendi iradelerince seçerek, hizmetin talep edilmesini müteakip online ödeme yöntemi ile yapar. Online ödeme banka kartı, kredi kartı veya FAST (fonların anlık ve sürekli transferi) vasıtasıyla yapılacaktır. Online ödeme yöntemleri kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde; 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.


8.2. GRİFFİN, talep edilen hizmetlere ilişkin bedelleri ÜYE İŞ YERİ nam ve hesabına KULLANICI/lar’dan yapılan ödemeyi tahsil etmek ve ödemeyi talep etmek için münhasır olarak yetkilendirilmiştir. KULLANICI/lar, online ödeme yöntemi kullanılarak verilen hizmetler için ödemeyi GRİFFİN’e yapmakla, ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadır. Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış hizmetlerde, hizmet karşılığı fiş/fatura GRİFFİN tarafından değil, bu hizmeti ifa eden ÜYE İŞ YERİ tarafından, KULLANICI/lar’ın kaydettiği faturalandırma bilgilerine göre düzenlenecektir. Hizmete/lere ait fiş/fatura’nın ilgili gerçek ya da tüzel kişiye ulaştırılması; hizmeti veren ÜYE İŞ YERİ’nin sorumluluğundadır.  


8.3. KULLANICI, vadeli ücretlendirmelerin sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve KULLANICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart vb. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli/taksitli ödeme imkânları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkânıdır. Bu çerçevede, Ambulans.org üzerinden ÜYE İŞ YERLERİ tarafından gerçekleştirilen hizmetler İşbu Sözleşme'nin Taraflar’ı yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. Bu kapsamda bankanın yaptığı taksit nedeniyle uygulayacağı faizler vb. de banka ile KULLANICI arasındadır.


9. KİŞİSEL VERİLER 


 


9.1. KULLANICI/lar, Ambulans.org üyelik oluşturdukları sırada ve üyelik sonrası web sitesi ve mobil uygulamalar içerisindeki kullanımları ve hareketleri esnasında, “Kullanıcı Sözleşmesi” ve ‘’Aydınlatma Metnini” okuduklarını ve onayladıklarını açıkça rıza vererek kabul, beyan ve taahhüt eder/ler.


9.2. KULLANICI/lar; GRİFFİN ile paylaştıkları ad, soyad, T.C. kimlik no, cep telefonu numara bilgisi, e-posta adresi bilgisi, yakınlarına ait bilgiler ve 3. şahıslara ait bilgiler de dahil olmak üzere, hizmete ilişkin istenen tüm diğer bilgilerin (hizmet talep ettikleri ÜYE İŞ YERİ’ne ait bilgiler, talep edilen hizmet tipi, saati, talep edilen bölge/ konum bilgisi ve tıbbi bilgiler dahil); sisteme ait web ve mobil mecra üzerindeki tüm davranışlarının, GRİFFİN ve/veya iş ortakları, çalışanları, hissedarları, danışmanları, çalışanları, yahut yetkili kıldığı gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından kaydedilmesi, yurt içi ve/veya yurt dışında işlenmesi ve listelenmesinde ve analizlerde, 3. kişilerle hizmetin daha iyi verilebilmesi için yapılacak çalışmalarda anonimleştirilerek kullanılmasına açık rızalarının olduğunu, bu durumdan dolayı herhangi bir hak ve talepte bulunmayacaklarını, GRİFFİN ve çalışanlarını gayrikabili rücu ibra ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.


10. DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA


 


İşbu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler GRİFFİN’in sorumluluğu dışındadır ve değişiklikler aynen sözleşmeye yansıtılır. Bu değişikliklerden dolayı KULLANICI, GRİFFİN’den herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt etmektedir.


11. HİZMETİN İFASI


 


11.1. Ambulans.org sisteminde, ÜYE İŞ YERİ tarafından yapılan hizmetin ifa sürecinde KULLANICI/lar Ambulans.org uygulamaları üzerinde seçtiği adreste bulunamaz ise hizmet kesinlikle başka şekilde ifa edilmeyecektir. Bu durum çerçevesinde KULLANICI’nın kendisinin bulunmadığı ve/veya uygun şekilde bildirmediği bir adrese/adreste hizmetin ifa edilmemesinden dolayı meydana gelen/doğan/doğacak akdi ve kanuni yükümlülüklerin tamamı KULLANICI’ya ait olup, bundan doğan zarar ve/veya kayıptan KULLANICI kendisinin sorumlu olduğunu, GRİFFİN’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul etmektedir. KULLANICI, bu durumda, ÜYE İŞ YERİ ile gerçekleştirdiği mesafeli hizmet sözleşmesindeki bedeli ödemekle yükümlüdür.


 


11.2. Hizmeti ifa eden ÜYE İŞ YERİ’nin yaptığı iş, KULLANICI tarafından bir başka şahıs adına talep ediliyor ise hizmetin verilmesi/başlatılması/tamamlanması sırasında hizmeti alacak kişinin hizmeti kabul etmemesi durumunda, talebi gerçekleştiren KULLANICI, hizmetin bu sebeple gerçekleşmemesinden kaynaklı tüm zararın münhasıran kendisine ait olduğunu; ve yine aynı sebeple ücret iadesi hakkı bulunmadığını kabul ve beyan eder.


 


 


12. HİZMET TALEBİNİN İPTALİ, CAYMA HAKKI VE ÜCRET İADESİ


 


12.1. HİZMET TALEBİNİN SUBJEKTİF İMKANSIZLIK SEBEBİYLE BORCUN SONA ERMESİ


 


Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış hizmetlerde sistemdeki açıklardan kaynaklanan ve ifası mümkün olmayan ancak sistemde her nasılsa onaylanmış taleplerden GRİFFİN özellikle aşağıda belirtilen hallerde ve bu hallerle sınırlı olmamak üzere iptal etme hakkına sahiptir;


12.1.1. KULLANICI’nın adresinin; hizmet için KULLANICI tarafından belirlenen ÜYE İŞ YERİ’nin ifa alanı dışında olması ve müsait ikame ÜYE İŞ YERİ’nin bulunmaması nedeniyle hizmetin iptali,


12.1.2. Hizmetin ifası için talebin ilgili ÜYE İŞ YERİ’ne iletilememesi nedeniyle verilemeyen ya da verilemeyecek hizmetin zorunlu iptali,


12.1.3. Hizmete konu niteliklerin bir kısmının veya tamamının ÜYE İŞ YERİ’nde mevcut olmamasının GRIFFIN tarafından tespit edilmesi halinde, hizmeti yerine getirecek müsait ikame ÜYE İŞ YERİ’nin bulunmaması,


12.1.4. Hizmete konu niteliklerin bir kısmının veya tamamının ÜYE İŞ YERİ’nde mevcut olmaması nedeni ile KULLANICI talebi üzerine hizmetin zorunlu iptali,


12.1.5. Bu hallerde, KULLANICI’ya, sistemde kayıtlı iletişim bilgilerinden ulaşılarak hizmet iptaline ilişkin bilgi verilmek suretiyle talebe gerek olmaksızın iade işlemi gerçekleştirilir. KULLANICI’nın iletişim bilgilerinin yanlış/eksik olmasından kaynaklı olarak kendisiyle irtibatta geçilememesi halinde ücret iadesi yapmakla hizmet iptali gerçekleştirilmiş olur ve KULLANICI bilgilendirilmediğine ve hizmette gecikmeye, ifaya aykırılığa maruz kaldığı dolayısıyla herhangi bir talep ileri süremez


 


12.2. HİZMET TALEBİNİN OBJEKTİF İMKANSIZLIK SEBEBİYLE YERİNE GETİRİLEMEMESİ SEBEBİYLE BORCUN SONA ERMESİ


 


12.2.1. İfasına başlanılmamış hizmet talebinin yerine getirilmemesi taraflardan herhangi birine yükletilemeyecek objektif imkansızlıklardan kaynaklanmaktaysa talep kendiliğinden iptal olunmuş kabul edilir.


12.2.2. Hizmet talebinin başlangıçta var olan bir imkansızlıktan dolayı iptal edilmesi halinde, GRİFFİN tarafından, KULLANICI’ya ait sistemde kayıtlı iletişim adreslerine, imkansızlığı öğrendiği andan itibaren gecikmeksizin bildirimde bulunur. KULLANICI, sistemde kayıtlı bulunan iletişim bilgilerinden herhangi birine yapılan bildirimin geçersiz olduğunu yahut bu bildirimden haberdar olmadığını öne süremez. KULLANICI bilgilendirilmediğine ve hizmette gecikmeye, ifaya aykırılığa maruz kaldığı dolayısıyla herhangi bir talep ileri süremez.


12.2.3. Bu hallerde, KULLANICI’ ya, sistemde kayıtlı iletişim bilgilerinden ulaşılarak hizmet iptaline ilişkin bilgi verilmek suretiyle talebe gerek olmaksızın iade işlemi gerçekleştirilir. KULLANICI’nın iletişim bilgilerinin yanlış/eksik olmasından kaynaklı olarak kendisiyle irtibatta geçilememesi halinde ücret iadesi yapmakla hizmet iptali gerçekleştirilmiş olur ve KULLANICI bilgilendirilmediğine ve hizmette gecikmeye, ifaya aykırılığa maruz kaldığı dolayısıyla herhangi bir talep ileri süremez.


 


12.3. DİĞER SEBEPLERLE HİZMET TALEBİNİN İPTALİ


 


12.3.1. ÜYE İŞ YERİ tarafından hizmetin gereği olan hazırlıkların zamanında yapılmadığı ya da tamamlanamadığı hallerde KULLANICI talebi ile hizmetin iptali,


12.3.2. Hizmet için hazırlıkların yapılarak tamamlanmış olmasına rağmen ÜYE İŞ YERİ’nin iptal işlemini onaylamış olduğu hallerde KULLANICI talebi üzerine hizmetin iptali,


12.3.3. İptale konu hizmete ilişkin ilgili ÜYE İŞ YERİ bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu KULLANICI’ya teslim edilmiş ise, ilgili ÜYE İŞ YERİ görevlisine iadesi bu belgelerin iadesi gerekmektedir.


GRİFFİN, KULLANICI’dan kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin KULLANICI’nın evde olmaması, yanlış adres bilgisi vermesi vb.) ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar. Hizmetin iptali ve ücretin iadesi için sipariş referans numarasıyla birlikte GRİFFİN’e ait olan destek@ambulans.org adresine e-posta yolu ile başvuru yapılması gerekmektedir.


Online Ödeme Yöntemi dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış hizmetlerde ücret iadesi, GRİFFİN’in bünyesinde bulundurduğu ÜYE İŞ YERLERİ tarafından doğrudan yapılmaktadır.


ÜYE İŞ YERLERİ hizmeti, KULLANICI'nın Ambulans.org’da belirttiği adrese, sistem üzerinden belirttiği tarih ve saatte seçtiği hizmet tipine göre, kara ambulansı, hava ambulansı, cenaze nakil aracı yahut evde bakım ekibini/elemanlarını ulaştıracaktır. Ancak zorunluluk arz eden hallerde bu süre uzayabilir. Her halükarda, kullanıcının hizmet ifası için belirttiği saatten itibaren 24 saat içerisinde ifasına başlanamamış hizmetlerde KULLANICI’nın hizmet iptali hakkı saklıdır. KULLANICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerdeki hizmet tutarı, talebin KULLANICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir.


KULLANICI, GRİFFİN’in, ÜYE İŞ YERLERİ tarafından yapılacak ücret iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul etmektedir.


 


12.4. CAYMA HAKKI


 


İşbu sözleşmenin KULLANICI tarafından kabul edilmesiyle birlikte, KULLANICI cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini de kabul etmiş sayılır. İşbu sözleşme kapsamında bulunan tüm hizmetlerden caymada sözleşmenin 12.4 maddesi hükümleri uygulanır.


KULLANICI talep edilen hizmetin ifası ile sınırlı talep hakkına sahip olup salt hizmeti yerine getiren ÜYE İŞ YERİ farklılığından kaynaklı olarak da ifasına başlanan hizmetten cayma hakkını kullanamaz.


İşbu sözleşmede abonelik kapsamında verilen hizmetler hariç olmak üzere ifa başlangıcı ambulansın talep doğrultusunda ÜYE İŞ YERLERİ’nce hazırlanmaya başladığı anı ifade etmektedir. Bu süreler aşağıdaki haliyle kategorik olarak listelenmiştir. 3. Kişinin alınacağı başlangıç adresinde faaliyet gösteren ÜYE İŞ YERİ bulunmaması halinde şehirler arası transferlerde, aşağıda belirlenen listede, şehirler arasına ilişkin sürelerin iki katı esas alınır. İşbu sürelerin hesabında cenaze nakilleri için 1/3 oranı uygulanır.


Şehirler arası transferlerde, nakil için başlangıç adresinin bulunduğu il idari sınırları içinde ÜYE İŞ YERİ bulunmaması halinde, KULLANICI’nın başka illerden ambulans getirilmesine ilişkin onayının alınması takdirinde, 800 KM hesabında, ambulansın ÜYE İŞ YERİ’nden ayrıldığı yer esas alınır.


 


İfa başlangıcı;


  • İleri tarihli planlı transferler için başlangıç ve bitiş noktası arasındaki mesafenin 800 KM’den daha az olduğu şehirlerarası transferlere ilişkin taleplerde, ambulansın KULLANICI’nın hastanın alınmasına ilişkin belirlediği saatten geriye dönük 12 saattir,

 • İleri tarihli planlı transferler için başlangıç ve bitiş noktası arasındaki mesafenin 800 KM’den daha fazla olduğu şehirlerarası transferlere ilişkin taleplerde ambulansın KULLANICI’nın hastanın alınmasına ilişkin belirlediği saatten geriye dönük 24 saattir,

 • İleri tarihli planlı transferler için şehir içi transferlere ilişkin taleplerde ambulansın KULLANICI’nın belirlediği başlangıç adresine doğru yola çıkmasından geriye dönük 1 saattir,

 • “Hemen” seçeneğiyle planlanan şehir içi ve şehirlerarası transferlere ilişkin taleplerde KULLANICI’nın belirlediği başlangıç adresine doğru yola çıkması anındadır,


Cayma hakkının kullanılma süresi yukarıdaki kategorik listede yer alan sürelerdir. Belirtilen süreler boyunca KULLANICI’nın Ambulans.org “Hesabım Sayfası” “Transferlerim” bölümünde yer alan iptal butonu aktif olacak ve KULLANICI buradan hizmet talebini iptal edebilecektir. Bu sürelerin geçmesiyle birlikte iptal butonu işlevini yitirecek ve hizmetin ifasına başlandığı gerekçesi ile KULLANICI cayma hakkını kullanamayacaktır. Aynı zamanda Cayma Hakkının kullanılması veya Hizmetin iptali ve ücretin iadesi için Ön Bilgilendirme Formunda yer alan Cayma Formu (EK1) ve sipariş referans numarasıyla birlikte GRİFFİN’e ait olan destek@ambulans.org adresine e-posta yolu ile başvuru yapılabilir. Cayma hakkının kullanılmasıyla yahut hizmetin iptaliyle birlikte, KULLANICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerdeki hizmet tutarı, talebin KULLANICI tarafından iptal edilmesinden yahut cayma hakkının kullanılmasından sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir.


İşbu sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun m.48/5 hükmü gereği Mesafeli Sözleşmelerden sayılmayıp, GRİFFİN’in sorumluluğu bu maddeden kaynaklı olarak ÜYE İŞ YERLERİ ile yapılan işlemlere ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi hâlinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekten ibarettir.


Rezervasyonlu ve/veya devamlı hizmetler ile abonelik hizmetleri kapsamında verilen hizmetlere, uzun ve kısa dönemli ambulans kiralamalarına ilişkin fesih bildirimi yahut cayma bildirimi yapılması halinde KULLANICI/lar’ın almayı taahhüt ettiği hizmetlerinden tamamlayamadığı hizmetlerin toplam ücreti ya da o ana kadar abonelik kapsamında alınmış hizmetlerin taahhütsüz ücret farkının toplamı seçeneklerinden tutar olarak en düşük olanı bakiyeye yansıtılarak ortaya çıkan miktarlardan KULLANICI lehine olan miktar iade edilir.


Online Ödeme Yöntemi dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış hizmetlerde KULLANICI/lar tarafından yapılan cayma ve fesih bildiriminde ücret iadesi GRİFFİN’in bünyesinde bulundurduğu ÜYE İŞ YERLERİ tarafından doğrudan yapılacak olup bu hususta GRİFFİN’e herhangi bir sorumluluk yüklenemez.


Cayma ve Hizmet İptali dolayısıyla ücretin iadesi için sipariş referans numarasıyla birlikte GRİFFİN’e ait olan destek@ambulans.org adresine e-posta yolu ile başvuru yapılması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen ifa başlangıcına ait süreler başlamadan önce yapılan cayma bildirimlerinde KULLANICI/lar hizmet bedelinin tamamının iadesini sistemden iade talebi oluşturarak alabilecektir.


13. BİLGİLERİN SAKLANMASI    


 


Ambulans.org’a kayıtlı kullanıcı bilgileri, talepleri, yorum/değerlendirmeleri vb. Ambulans.org Gizlilik Politikasına tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Ambulans.org’da saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları, ticari kayıtlar, sistemdeki diğer veriler ve GRİFFİN’in veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtları, elektronik bilgiler ve bilgisayar kayıtları, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil eder.


İşbu SÖZLEŞME, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. SÖZLEŞMENİN herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde tarafların üzerinde anlaştığı esaslı edim yükümlülükleri iptal edilmedikçe işbu SÖZLEŞME bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.


Taraflar' dan birinin SÖZLEŞME’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.


 


14. UYGULANACAK HUKUK


 


İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşmenin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri ile Ankara Batı Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.


6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ve Tüketici Hakem Heyetleri yönetmeliğinin Ticaret Bakanlığı’na verdiği yetkilere istinaden her yıl belirlenecek olan parasal sınırlara göre tüketicinin Tüketici Hakem Heyeti’ne yahut Tüketici Mahkeme’lerine başvurma hakkı bulunmaktadır.


1 Ocak 2021 tarihi itibariyle Büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 7 bin 550 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, Büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 7 bin 550 ile 11 bin 330 lira arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 11 bin 330 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak.


15. YÜRÜRLÜK   


 


İşbu Sözleşme taraflar arasında KULLANICI’nın, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.


 


16. DELİL SÖZLEŞMESİ  


 


İşbu Sözleşmeden ve/veya uygulanmasından veya yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafın çözümünde delil olmak üzere 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.193 hükmü uyarınca GRIFFIN ve ÜYE İŞ YERLERİ kayıtları (bilgisayar gibi elektronik ve manyetik ortamdaki kayıtlar, log girişleri ve e-posta dâhil) kesin delil oluşturur.


17. FESİH


 


Taraflar İşbu SÖZLEŞME’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşmenin feshi anında tarafların birbirlerinden olan doğmuş alacak hakları etkilenmez.


GRİFFİN, Kullanıcı kayıt formunda KULLANICI tarafından bildirilen e-posta, telefon, GSM ve sair iletişim yollarından birini kullanarak sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.


KULLANICI/lar, GRİFFİN’e ait destek@ambulans.org e-posta adresine sözleşmenin feshi konulu e-posta göndermek suretiyle sözleşmeyi feshedebilir. Belirlenen şekle aykırı olarak yapılan fesih bildirimleri dikkate alınmaz ve bu sebebe dayanarak KULLANICI feshe bağlı, fesihten kaynaklı herhangi bir hak talep ve iddia edemez. Fesih bildirimi GRİFFİN’e ulaştıktan 1 iş günü sonra sözleşmeyi sona erdirir.

* Lütfen Gerekli alanları doldurunuz
Karakterleri Girin
   Kapat    Üye Ol